Условия за вписване в Регистъра на народните читалища

Размер на шрифта: a |a |a|

В съответствие с чл.10, ал.1,2 от Закона за народните читалища Министерството на културата води специален Регистър на народните читалища.

Воденето на регистъра се извършва от специализираната дирекция в МК – дирекция „Регионални културни дейности”.

В Министерството на културата се приемат документи за вписване в регистъра на народните читалища всеки работен ден от 10 до 16,30 ч. на фронт-офиса, партер, служебен вход, бул. “Александър Стамболийски” № 17. Документи се приемат и подадени по пощата на същия адрес.

На вписване в Регистъра подлежат всички читалища, които преди това са вписани в регистрите на съответните окръжни съдилища. В 14 дневен срок след тази процедура настоятелствата на читалището следва да подадат заверени с мокър печат на читалището копия от съдебното решение и устава на читалището, за да бъдат вписани и в Регистъра на МК.

Настоятелствата на читалищата подават в Министерството на културата молба – свободен текст, в която се посочват наименованието на читалището, адрес и допълнителна информация за кореспонденция /телефон, факс, електронен адрес/, името на председателя на читалището. Молбата е придружена от заверени копия на съдебното решение и устава на читалището. Документите се приемат от деловодител, който проверява наличността на документите и поставя входящ номер на молбата.

Вписването в регистъра се осъществява след проверка на съдържанието на всеки документ.

Издава се удостоверение за вписване в Регистъра на народните читалища към Министерството на културата, в което се отбелязва основанието за вписване в регистъра, наименованието на читалището, адрес, номер в регистъра, дата на издаване на удостоверението. Удостоверението се подписва от Министъра на културата или от определен от него служител и се подпечатва с кръгъл печат на министерството.

Срокът за вписване в регистъра и издаване на удостоверение е до 5 работни дни от завеждането на молбата в Министерството на културата.

Подадени документи, които не са окомплектовани съобразно изискванията се връща на подалия ги в Министерството на културата представител на читалището или по пощата с предписание за отстраняване на допуснатите пропуски.

В регистъра се отразяват и своевременно настъпили промени по актуалното състояние на читалището, като за целта се предоставя заверено копие от съдебно решение, удостоверяващо настъпилата промяна.

Копие от Удостоверение за вписване в регистъра на народните читалища към Министерството на културата се издава след подадена писмена молба от страна на читалището, в която се посочва основанието за издаване на копие.