Възможности за кандидатстване - ОП "РЧР" 2007-2013

Размер на шрифта: a |a |a|

На 30 юли 2007 г. Министерството на образованието и науката стартира проект BG051PO001/07/4.2-01 „Да направим училището привлекателно за младоте хора”.

Програмата е отворена и за читалищата, като структури които предлагат извънкласни занимания за деца и ученици.

Бенефициенти по Приоритетните направления на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, за които отговаря Министерство на образованието и науката са както следва:

Приоритетно направление 4. Подобряване на достъпа до образование и обучение

4. 1. Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение
Бенефициенти: МОН, образователни и обучителни институции, детски градини, НПО, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, общини, ресурсни центрове, центрове за професионално обучение, извънучилищни педагогически учреждения

4. 2.  Децата и младежта в образованието и обществото
Бенефициенти: МОН, образователни и обучителни институции, общини, НПО, читалища, извънучилищни педагогически учреждения, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, спортни клубове и младежки организации.

4. 3. Развитие на системата за учене през целия живот

Бенефициенти: МОН, образователни и обучителни институции, НПО, НАПОО, ЦРЧР, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, общини, социално-икономически партньори, центрове за професионално обучение, Национален педагогически център, Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища, работодатели и браншови организации


Краен срок за подаване на проектните предложения: 1 октомври 2007 г., в 16 часа местно време
Проектните предложения се подават в Министерството на образованието и науката, дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, София - 1113, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет.1


За повече информация www.mon.bg, (рубрика „Структурни фондове”) или http://sf.mon.bg


Обявите за откритите процедури за конкурентен подбор на проекти по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” по Приоритетно направление 3 и 4 са публикувани във „24 часа” /бр.206 от 3.07.2007 г./ и „Труд” /бр. 207 от 30.07.2007 г./