Библиотека при читалище "Просвета" - гр. Гоце Делчев

Размер на шрифта: a |a |a|
През 1865 в град Гоце  Делчев (Неврокоп) се поставят основите на читалище “Зора“. В първия му печатан устав е отбелязано, че неговите дейци “ще  дотъкмяват на читающата публика леснина за прочитане и ще подпомагат българската книжнина, като приемат по-известните народни вестници и периодически списания и ще купуват по един екземпляр от всяка новоиздадена българска книга, за да си съставят една Библиотека”. 
  

Това е началото…
В малката стаичка, наричана библиотека започват да идват любознателни читатели, за да прегледат пристигналите от Цариград вестници.От своя страна българите в града всячески подпомагат своето културно средище като даряват книги и пари, многократно в нейна помощ  се включват и родолюбци от други градове на страната. Библиотеката набира сили и още по-широко отваря своите врати.
Основни промени в дейността и настъпват след Освобождението на Гоце Делчев (Неврокоп) през 1912 година. Много години читалището се помещава в неподходящи помещения  и едва през 1958 година, когато е завършен вторият етап на читалищната сграда и за библиотеката е отделено специално помещение, за да заработи при подходящи условия.
През 1962 година е открит свободен достъп на читателите до библиотечните фондове. През 1963 годена е създадена Читалня с богат фонд от периодични издания, справочници, енциклопедии, речници.
В същата година се поставя началото на Краеведчески отдел на библиотеката, който започва грижливо да съхранява стотици заглавия на книги и статии от периодичния печат, свързани с историята на Неврокопския край, архивни материали, спомени , снимки, документи. Разработва се подробна краеведска картотека.
Все по-сериозно започва да  се развива справочно-библиографската и информационна дейност, обособяват се Читалня, Детски отдел, отдел Комплектуване и обработка,отдел Чужди езици, отдел Изкуство.
Днес  дейността на Библиотеката е променена и осъвременена в сравнение с онова далечно време. Второ десетилетие скромно и самоотвержено библиотечните специалисти укрепват и непрекъснато издигат реалните възможности на библиотеката на равнището на съвременните обществени изисквания. Нейният фонд наброява 141 хиляди тома библиотечни единици и ежегодно обслужва 5 - 6 хиляди читатели от региона – ученици, студенти, преподаватели, специалисти, пенсионери. Новите информационни технологии и автоматизирането на библиотечните процеси, изграждането на собствена база данни, закупените софтуерни програми и достъпът до глобалната мрежа ИНТЕРНЕТ позволяват качественото обслужване на населението от целият регион.
Библиотеката   успешно си партнира с местната общинска власт, с училища и други културни и неправителствени институции и организации, с медиите в града, и с доброволци по примера на американските партньорски библиотеки.
В непрекъснат творчески подем читалищната библиотека дава своя активен принос в културния живот на града и  не спира да търси нови форми и средства  за успешно реализиране на своите образовтелни, възпитателни и информационни функции. 


http://www.libgoce.org/index.html