Програма "Европа за гражданите" (2007-2013 г.)

Размер на шрифта: a |a |a|
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПРОГРАМА „КУЛТУРА” НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ


ПРОГРАМА "ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ"
(2007 - 2013)

Европейска година на междукултурния диалог 2008
Открита покана за представяне на предложения
        Генерална Дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия отправя открита покана за представяне на предложения за съфинансиране на ограничен брой значими прояви от европейски мащаб. Целта е поощряване на междукултурния диалог, повишаване на общественото внимание към целите на Европейската година на междукултурния диалог 2008 г., открояване на постиженията и опита, свързани с нея. Стремежът е към пряко включване и достигане до възможно най-широк кръг от хора чрез демонстриране на различни области, методи и мащаби на междукултурен диалог в ЕС по видим и привлекателен начин.
           
        Поканата е отправена към обществени или частни организации с опит в сферата на междукултурния диалог и със седалище в една от 27-те страни-членки на ЕС. Не се допускат физически лица.
           
        Общият заделен бюджет за Откритата покана е 2 400 000 евро, ще бъде предоставен за провеждането на около 8-10 инициативи. Субсидиите ще са в размер от 200 000 до 400 000 евро и се отпускат за срок от 1 година Финансовата помощ от Комисията не може да надвишава 80% от общата сума на допустимите разходи за всеки отделен проект. Европейската Комисия си запазва правото да не разпределя всички налични финанси.

        Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат получени в Европейската Комисията в Брюксел до 31 юли 2007 г.. Съответни адреси ще намерите на страница 22 от приложените по интернет Техническите указания.

        Проектите следва да започнат през 2008 г., но не по-късно от м. септември 2008 г. Основните дейности, залегнали в проекта трябва да бъдат извършени през 2008 г.
        Подробностите за условията за кандидатстване по поканата и необходимите приложения са на разположение на следната интернет страница.
        Препоръчително е кандидатите да се запознаят добре и с подробно описаните Технически указания /The specifications (technical explanations)/  от горепосочената страница. Поради кратките срокове на кандидатстване указанията ще бъдат на разположение само на английски, немски и френски език. Проектните предложения трябва да отговарят на изискванията, като с цел бързина и точност на обработката им е най-добре те да бъдат подавани на английски, немски или френски език. При кандидатстването се използват приложени формуляри.

        За допълнителна информация и справки, можете да се обръщате и към Министерство на културата, в качеството му на Координиращ орган на Европейската година: 

Отдел „Европейска интеграция, отношения с международните институции, програми и проекти”
тел. 94 00 917 и 94 00 867,
електронна поща:  
i.stamenkova@mc.government.bg;
l.rusenova@mc.government.bg 
p.miladinov@mc.government.bg

Европейска година на междукултурния диалог 2008
Ограничена покана за представяне на предложения
        Генерална Дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия отправя, наред с Откритата покана за кандидатстване, Ограничена покана за представяне на предложения с цел съфинансиране на ограничен брой събития и инициативи от европейски мащаб на национално ниво.
        Целта е поощряване на междукултурния диалог, повишаване на общественото внимание към целите на Европейската година на междукултурния диалог 2008 г.

        Органите, отговарящи за координирането на Година 2008 в държавите-членки ще отговарят за представянето в Европейската комисия на проекти за финансиране по тази покана. В България това е Министерството на културата. Координиращите органи също могат да кандидатстват (при условие, че отговарят на изискванията), но при всички случаи проектните предложения по тази покана трябва да се координират и изпратят от Координиращия орган.

        Общият заделен бюджет за Органичената покана е 3 000 000 Евро, който ще бъде ще бъде предоставен за съфинансиране на инициативи на национално ниво.
        Заделеният за тази покана бюджет за съфинансиране на проекти на национално равнище е 3 000 000 Eвро. За сведение, делът на всяка страна ще се изчисли въз основа на правото й на глас в Съвета. Ще се предостави финансова подкрепа за 27 проекта (по един за всяка държава-членка). Предвижда се съфинансиране на 4-7 национални проекта от общо 27 през 2007 г. и на 20-23 национални проекта през 2008 г. Финансовата помощ на Комисията не може да надвишава 50 % от общата сума на допустимите разходи за всеки проект.
        Заявленията за кандидатстване за проекти, съфинансирани от бюджета за 2008 г. трябва да бъдат получени в Европейската комисия в Брюксел до 14 септември 2007 г.

        Проектите, съфинансирани от бюджета за 2008 г., трябва да започнат през 2008 г., но не по-късно от 1 септември 2008 г. (като по-голямата част от проекта трябва да се осъществи през 2008 г.). При никакви обстоятелства допустимата начална дата не може да бъде преди 1 януари 2008 г. Подалите предложения би трябвало да бъдат информирани за резултатите от процедурата по избора не по-късно от м. декември 2007 г. Запланувано е бенефициентите да получат споразумения за подпис през януари или февруари 2008 г.

        Подробности за условията за кандидатстване по Ограничената покана и приложенията са на разположение на следната интернет страница.  
        Препоръчително е кандидатите да се запознаят добре и с подробните Технически указания /The specifications (technical explanations)/  от горепосочената страница. Поради кратките срокове на кандидатстване указанията ще бъдат на разположение само на английски, немски и френски език. Проектните предложения трябва да отговарят на изискванията, като с цел бързина и точност на обработката им е най-добре те да бъдат подавани на английски, немски или френски език. При кандидатстването се използват приложени формуляри.
       
        България възнамерява да отправи своето предложение за съфинансиране от бюджета за 2008 година, като набере възможно най-широк кръг идеи и предложения от институции и НПО, работещи по проблемите на междукултурния диалог.
За целта Министерството на културата отправя
П О К А Н А   З А  И Д Е Й Н И   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я
        Цел на Поканата: да събере максимален брой идейни предложения за под-проекти и дейности в рамките на Националното предложение, което да бъде изпратено от МК в Европейската комисия за съфинансиране в горепосочения срок, 14 септември 2007 г.
        Предложенията ще бъдат обсъдени от специално създадена за Годината Комисия, съставена от експерти от компетентните институции и НПО, като избраните проекти ще бъдат включени в общото национално предложение, и ще получат съответното съфинансиране.
        Отправяме тази покана до институции, неправителствени организации и др. организации, чийто предмет на дейност има отношение към проблематиката на Годината на междукултурния диалог 2008.
Идейните предложения трябва да съдържат следната информация (по възможност в рамките на):
Предварително заглавие на предложения проект
Кратко описание на дейностите по проекта
Участници
Очаквани резултати
Съвместимост с целите и приоритетите на Годината на междукултурния диалог 2008
Предварителна дата и място на осъществяване
Видимост, медиен обхват
Приблизителен бюджет
Други потенциални източници на финансиране
(тъй като Европейската комисия предвижда до 50% съфинансиране от общата стойност на проектите, необходимо е всеки един от бъдещите бенефициенти да осигури останалата част от собствени или привлечени средства)
Организация и лице за контакт
Предложенията изпращайте до:
Министерство на културата,
Отдел „Европейска интеграция, отношения с международните институции, програми и проекти”,
бул. Ал. Стамболийски 17,
1040 София,
За „Покана за Идейни предложения за Европейската година за междукултурен диалог 2007”.
СРОК за подаване на идейните предложения: 15 юни 2007г.
За допълнителна информация и уточнения, можете да се обръщате към
Министерство на културата:
Отдел „Европейска интеграция, отношения с международните институции,програми и проекти”
тел. 94 00 917 и 94 00 867,
електронна поща:
i.stamenkova@mc.government.bg;
c.andreeva@mc.government.bg
l.rusenova@mc.government.bg 
p.miladinov@mc.government.bg