Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Размер на шрифта: a |a |a|
Представяне на възможностите за участие на читалищата в Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Дирекция „Развитие на селските райони”, МЗГ
Април, 2007 г.


За да имат възможност читалищата в България да бъдат бенефициенти по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., трябва да бъдат регистрирани по Закона за народните читалища и при условие, че имат регистрирана организация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Една от основните приоритетни оси на Програмата е “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика” като за нея са планирани 30% от бюджета на Програмата, което представлява общо 923,86 млн. евро (ЕС + национално) за периода 2007-2013 г.
Мерките от тази ос, където бенефициенти могат да бъдат читалищата са:
Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони”
Мярката ще подпомага инвестиции в инфраструктура за развитие на следните видове услуги за селското население и икономика в 178 общини:
-         Културни дейности за населението на селските райони (културни центрове, театри, библиотеки);
-         Услуги, свързани със свободното време, отдиха и спорта (включително спортни центрове, младежки центрове и др.);
-         Обучение (центрове за обучение);
-         Социални услуги - грижи за деца (детски градини, ясли), възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове), специализирани транспортни услуги за населението в селските райони;
-         Услуги за населението, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии и центрове за бизнес, обучение и услуги на базата на информационните технологии (обучение, здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.);
-         Инсталации/мощности за производство на топлинна и/или електрическа енергия за общината от възобновяеми източници; разпределителна мрежа за био-горива или топлина/електричество от биомаса.
Мярка 322 „Обновяване и развитие на селата”
Мярката ще предоставя подкрепа за: инвестиции в пътна инфраструктура, водоснабдяване и канализация, паркове и зелени площи, и сгради. Тя ще се прилага в 178 общини, които не са включени в градските агломерационни ареали. Водоснабдителна и канализационна инфраструктура ще се подпомага в населени места на територията на цялата страна с население под 2 хил. еквивалентни жители.
Вид на подпомаганите дейности:
-         Изграждане, реконструкция и рехабилитация на общински пътищата и мостове;
-         Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, площади, осветление;
-         Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения;
-         Изграждане и рехабилитация на канализационни системи и съоръжения;
-         Възстановяване на обществени зелени площи – паркове и градини;
-         Реконструкция и обновяване на обществени сгради с историческо и културно значение;
-         Обновяване на фасадите на частни сгради (ако са включени в интегриран план за обновяване на селото).
Национална селска мрежа
 
Читалищата могат да участват като подизпълнител към избраното Звено за управление на Националната селска мрежа за осъществяване на дейности, свързани с предоставяне на информация на потенциални бенефициенти. Техните информационни офиси могат да бъдат контактни точки за информиране и консултиране на бенефициентите по всички мерки от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (вж. електронната страница на МЗГ: www.mzgar.government.bg в рубриката „Селски райони” / Подготовка за 2007-2013 г. / Проект на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.).
Неправителствените организации могат да бъдат бенефициенти по следните мерки:
Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” по ос 3
Бенефициенти: 103 общини с население до 10 000 души, юридически лица с нестопанска цел; образователни институции (само по компонент Б).
Няма да се отпуска помощ на допустими бенефициенти по мерки “Разнообразяване към неземеделски дейности” и “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”.
 
Ø      Компоненти:
А. Туристическа инфраструктура и атракции за посетителите:
·        Атракции за посетителите и места за отдих и развлечения:
·        Посетителски центрове за представяне на местното природно и културно наследство;
·        Музеи и изложения на открито и закрито;
·        Съоръжения и места за спорт и отдих:
-         туристически и колоездачни пътеки;
-         инфраструктура и съоръжения за рафтинг, катерене, пешеходен туризъм и други спортове;
-         съоръжения на обществената инфраструктура – информационни пунктове, пътепоказатели на туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.
 
Б. Развитие и маркетинг на туристическите продукти:
·        Разработване и промоция на интегрирани туристически продукти (оценка на туристическите ресурси, идентификация и тестване на продукта, развитие на мрежи за сътрудничество на доставчиците и т.н.);
·        Разработване на маркетингови стратегии и информационни материали;
·        Изграждане на електронни системи за резервации в селските райони.
Оперативна програма “Регионално развитие” ще подпомага инвестиции за проекти на културни паметници с национално значение (съгласно класификацията на НИПК) на територията на цялата страна.
Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по ос 1
За обучение, само чрез информационни дейности,  ще се финансират браншови съюзи, неправителствени организации, консултантски фирми и  научни институти с предмет на дейност в областта на селското и горското стопанство.
Информационни дейности като:
-         Семинари, информационни сесии или работни срещи;
-         Демонстрационни проекти;
-         Информационните дейности могат да се допълват с изготвяне и разпространение на брошури.
За всеки курс или информационна дейност се формулира и обосновава тема в областта на земеделието и горите по една или няколко от следните водещи теми:
  • Технически(нови технологии, въвеждане на иновационни практики и др.)
  • Икономически(законодателство, счетоводство, управление, маркетинг и др.)
  • Резултати от изследвания и нови информационни технологии ( работа с компютър, средства за комуникации и информация и др.)
  • Устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското законодателство (включително кръстосано съответствие и прилагането на производствените практики, съвместими с поддържането и подобряването на ландшафта и др.);
  • Разнообразяване на дейностите за заетите в селскостопанския и горския сектор (селски туризъм, занаятчийство и др.).
Мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” по ос 4 „Лидер”
Представителите на местните и икономическите общности и на гражданското общество в МИГ (т.е. търговски камари, малки и средни предприятия организации за защита на околната среда и други НПО, асоциации на жените, занимаващи се със земеделие и т.н.) трябва да бъдат най-малко 50% от представителите на ниво за вземане на решения.
Мярка 431 „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия” от ос 4 „Лидер”

Под-мярка 2: Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия, за потенциални местни инициативни групи
Мярката ще се прилага в селските райони на страната до края на 2009 година и ще подпомага:
-         Проучвания на селските райони (териториални, социално-икономически анализи и др.) за целите на подготовката на стратегия за местно развитие;
-         Обучение и създаване на възможности и умения на персонала/екипа, участващ в подготовката и прилагането на стратегията за местно развитие;
-         Обучение на лидери (местни неформални лидери, живеещи или работещи в района);
-         Организиране на други обучения, необходими за подготовката и прилагането на стратегии за местно развитие;
-         Информиране и промоционални дейности и семинари за популяризиране на стратегиите за местно развитие;
-         Семинари и информационни срещи за насърчаване активното участие на населението в процеса на местно развитие;
-         Подготовка и разпространение на информационни материали, необходими за изготвянето и популяризирането на стратегиите за местно развитие (включително интернет страници, брошури и т.н.);
Бенефициенти по мярката са:
Общини, юридически лица, регистрирани като организации с нестопанска цел (включително регистрирани МИГ); юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите, които могат да демонстрират опит в провеждане на проучвания, обучения и дейности по изграждане на капацитет в районите на местно икономическо развитие.