Проект на ЦОИДУЕМ

Размер на шрифта: a |a |a|
Центърът за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ към Министерството на образованието, на основание  чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника на Центъра обявява конкурсна процедура за набиране на проекти в изпълнение на следните Програми:

Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.
1.1. Финансиране на проекти свързани с оптимизация на училищната мрежа в общините с малки и разпръснати населени места, включително чрез подпомагане на средищните училища за гарантиране на качествено образование в тях;
1.2. Финансиране на проекти за подобряване на училищната среда в приемните детски градини и училища;
1.3. Финансиране на проекти насочени към адаптацията на деца в детските градини и началните училища, за които българският език не е майчин.
 Общ бюджет 250 000 лева. Максимална стойност на един проект – 25 000 лева.
Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства
2.1. Финансиране на проекти, касаещи осъществяването на извънкласни и извънучилищни дейности, за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства
Общ бюджет 75 000 лева. Максимална стойност на един проект – 7 500 лева
Програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства
3.1. Финансиране на проекти за квалификационни дейности за учителите в съответствие с целите по чл. 3, ал.1 от Устройствения правилник на Центъра.
Общ бюджет 100 000 лева. Максимална стойност на един проект – 10 000 лева
Програма 4: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство
4.1. Финансиране на проекти  на регионалните инспекторати по образование на МОН, общините и училищата при извънкласни и извънучилищни дейности, отразяващи и представящи културното разнообразие в България.
Общ бюджет 75  000 лева. Максимална стойност на един проект – 7 500 лева
Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg
Крайният срок за представяне на проектни предложения е 17:30 часа на 31 август 2007 г.

За повече информация: http://coiduem.mon.bg
  • Обява за откриване на конкурсна процедура
  • Насоки за кандидатстване
  • Приложение 1: Формуляр за кандидатстване
  • Приложение 2: Проект на бюджет   
  • Приложение 3: Декларация за партньорство  
 • Приложение 4: Автобиография   
 • Приложение 5: Договор за изпълнение на проект
  • Приложение 6: Изисквания за изготвяне на междинни и крайни доклади с финансов отчет