Механизъм за разпределение субсидията за читалищата

Размер на шрифта: a |a |a|

 


 Механизъм за разпределение общинската субсидия за народните читалища    

   В изпълнение на чл.чл. 6, 7 и 8 от Закона за общинските бюджети и съгласно чл.52 /1/ от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет съставя самостоятелен бюджет на общината, извън републиканския, на основата на собствени приходоизточници и субсидии от държавата, разпределяни между общините по критерии, определени със закон. В тази връзка, на основание чл.21, т.3 от Закона за народните читалища, общинските съвети следва да предвидят в разходната част на бюджетите на общинските средства под формата на субсидии за развитие на читалищната дейност, като се съобразяват с изложените по-долу показатели, характеризиращи основните цели на съществуването на читалищата.
   Предложенията и разпределението на предвидените средства за читалищна дейност се извършва от комисия, назначена със заповед на кмета на общината и съставена от представител на съответната община и на всяко читалище, съгласно чл. 23 /1/ от закона за народните читалища.
   При подготовката на предложенията и при разпределението на средствата следва да се имат предвид следните показатели:

1. Брой на жителите в населеното място или района, обслужван от читалището.
2. Брой регистрирани читалищни членове.
3. Дейност
А/. Библиотечно и информационно обслужване :
- библиотечен фонд;
- набавени библиотечни материали;
- брой на абонираните периодични издания;
- брой на читателски посещения;
- степен на автоматизация.
Б/. Любителско художествено творчество:
- постоянно действащи колективи /брой на изявите на всеки от тях/;
- временно действащи колективи /брой на изявите на всеки от тях/ ;
- международни, национални и общински участия и награди, спечелени от колективите за любителско художествено творчество.
В/. Школи по изкуствата /вид и брой на участници във всяка от тях/.
Г/. Школи за изучаване на чужди езици /вид и брой на участниците във всяка от тях/.
Д/. Клубове и кръжоци /вид и брой на участници/.
Е/. Действащи музейни /галерийни/ сбирки.
Ж/. Работа по проекти.
З/. Други читалищни дейности.
4. Материална база:
А/. Разгърната площ в кв. М за читалищна дейност.
Б/. Брой места в салоните.
В/. Техническа база
5. Субсидирана  численост на персонала.
6. Общ бюджет на читалището за предходната година.
7. Управленческа инициатива при стопанисване на читалищната собственост и набиране на собствени приходи.
За изразходване на предоставената субсидия е желателно да се сключи договор между председателя на Настоятелството на съответното читалище и кмета на общината.
Изложеното по-горе е съгласувано с Министерството на финансите.