Указания и правила

Условия за вписване в Регистъра на народните читалища

В съответствие с чл.10, ал.1,2 от Закона за народните читалища Министерството на културата води специален Регистър на народните читалища. Воденето на регистъра се извършва от специализираната дирекция в МК – дирекция „Регионални културни дейности”. В Министерството на културата се приемат документи за вписване в регистъра на народните читалища всеки работен ден от 10 до 16,30 ч. на фронт-офиса,

Механизъм за разпределение субсидията за читалищата

   Механизъм за разпределение общинската субсидия за народните читалища        В изпълнение на чл.чл. 6, 7 и 8 от Закона за общинските бюджети и съгласно чл.52 /1/ от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет съставя самостоятелен бюджет на общината, извън републиканския, на основата на собствени приходоизточници и субсидии от държавата, разпределяни