Указания и правила

Музейни сбирки

Указания за изискванията по разкриването и функционирането на музейните сбирки към читалищата и други институции, във връзка с прилагането на ЗПКМ и Наредба № 6 за музейните сбирки Съгласно чл.11, ал. 1 от Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ) „Юридически и физически лица могат да създават музейни сбирки и колекции от произведения на изкуството, предмети с научна и художествена

Условия за вписване в Регистъра на народните читалища

В съответствие с чл.10, ал.1,2 от Закона за народните читалища Министерството на културата води специален Регистър на народните читалища. Воденето на регистъра се извършва от специализираната дирекция в МК – дирекция „Регионални културни дейности”. В Министерството на културата се приемат документи за вписване в регистъра на народните читалища всеки работен ден от 10 до 16,30 ч. на фронт-офиса,

Механизъм за разпределение субсидията за читалищата

   Механизъм за разпределение общинската субсидия за народните читалища        В изпълнение на чл.чл. 6, 7 и 8 от Закона за общинските бюджети и съгласно чл.52 /1/ от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет съставя самостоятелен бюджет на общината, извън републиканския, на основата на собствени приходоизточници и субсидии от държавата, разпределяни

Любителско творчество

Приложение към Заповед № РД 09-646/12.10.2007 г.   ПРАВИЛА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО   Чл. l. Тези правила определят начина за участие в сесия от целевата програма на Министерството на културата за подкрепа на дейности в областта на любителското творчество. Чл. 2. Участието в сесията е на конкурсен принцип за проекти, които са включени в