Правилници и наредби

Устройствен правилник на Министерството на културата

В сила от 27.06.2006 г. Обн. ДВ. бр.52 от 27 Юни 2006г.  

Информационен регистър на културните организации

НАРЕДБА № Н-1 от 14 март 2007 г.  за информационния регистър на културните организации Издадена от Министерството културата Обн. ДВ. бр.26 от 27 Март 2007г., попр. ДВ. бр.28 от 3 Април 2007г.