Правилник за работа на Националния съвет по читалищно дело - Заповед № РД09-94 от 21.02.2014

Размер на шрифта: a |a |a|

ПРАВИЛНИК
ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО

утвърден със Заповед № РД09-94/21.02.2014 г.

 Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
СТАТУТ И ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА

Чл.1  С настоящия правилника се уреждат устройството, дейността и организацията на Националния съвет по читалищно дело (Съвета).
Чл.2 Съветът е експертно-консултативен орган към министъра на културата и се сформира на основание чл. 6, ал.1 от Закона за народните читалища.
Чл.3 Съветът осъществява следните функции:
1. Обсъжда важни и актуални въпроси в областта на читалищното дело;
2. Изразява мнения и дава препоръки по тях пред ръководството на Министерството на културата;
3. Разглежда и прави предложения по проекти и нормативни актове в областта на читалищното дело;
4. Изразява мнение в случаи, когато определени произведения на изкуството и културата от и в читалищата накърняват добрите нрави и морал, открито проповядват насилие, порнография, расова, религиозна и национална нетърпимост или застрашават развитието на подрастващите.
Чл.4 (1) Съветът се назначава със заповед на министъра на културата за срок 2 /две/ години и се състои от председател, зам.-председател, секретар и членове.
(2) Министърът на културата е председател на Националния съвет по читалищно дело, като своите функции той може да делегира и на ресорния заместник-министър.
(3) Директорът на дирекция „Нематериално културно наследство” на Министерството на културата е по право член на съвета.
(4) Дейността на съвета се обслужва от дирекция „Нематериално културно наследство” на Министерството на културата.

Раздел II
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СЪВЕТА
Чл.5 (1) Заседанията на съвета се свикват най-малко веднъж на 3 /три/ месеца от неговия председател, а в негово отсъствие – от заместник-председателя.
(2) Заседанията на съвета се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се взимат с консенсус.
Чл.6 Дневният ред на заседанията се изготвя от дирекция „Нематериално културно наследство” и се изпраща на членовете му най-малко 5 работни дни преди деня на заседанието. Предложения за включване на точки от дневния ред може да дава всеки член на съвета.
Чл.7 За проведените заседания на съвета се съставя протокол и решения, които се подписват от присъствалите членове и в тридневен срок от провеждане на заседанието се докладват от директора на дирекция „Нематериално културно наследство” на министъра на културата.
Чл.8 При отсъствие на член на съвета на повече от 3 /три/ заседания, без уважителни причини, председателят може да направи предложение до министъра на културата за неговата смяна.
Чл.9 По покана на председателя в заседанията на съвета могат да участват експерти, творчески личности, представители на местната власт и обществените медии.
Чл.10 Работата на Националния съвет по читалищно дело /НСЧД/ се отразява на официалната интернет страница на Министерството на културата.
Чл. 11 Настоящият Правилник се издава на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за народните читалища и се утвърждава от министъра на културата.