Програма “Мобилност” - трета сесия (октомври 2015 г.)

Размер на шрифта: a |a |a|

Програма “Мобилност”

(Програма за финансиране на участия в международни, национални и локални културни форуми на представители на българската култура и изкуство и посещения на чуждестранни мениджъри и програматори в областта на културата и изкуствата)

 
Национален фонд „Култура” обявява IІI сесия на конкурс по програма за културни контакти „Мобилност”

 

Конкурсът е за финансиране на:

– участия в международни, национални и локални културни форуми на представители на българската култура и изкуство;

– посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата.

 

Трета сесия на конкурса обхваща събития, които ще се състоят от началото на месец декември 2015 година до края на месец март 2016 г. включително.

 

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 15:00 ч. на 28.10.2015 г.

 

Документи за участие в конкурса се депозират лично  или от упълномощен представител в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител (диск).

 

Документи за кандидатстване се приемат само от вторник до четвъртък между 11:00 и 15:00 ч. в стая 711 и 713 в Министерство на културата – гр. София, бул. „Ал.Стамболийски” № 17.

 

Формуляр за кандидатстване и подробни условия на програмата могат да бъдат намерени в електронен вид на Интернет страницата на Национален фонд „Култура”.

Формуляри, извън стандартния формат (*.doc, Документ на Microsoft Office Word 97-2003) на формуляра за кандидатстване, приложен в електронната версия на проекта, няма да бъдат разглеждани.

Кандидатури с липсващи и/или непълни документи на хартиената и/или електронната версия няма да бъдат разглеждани.

Не се приемат документи за участие в конкурса изпратени по поща, куриер, факс или e-mail както и документи, попълнени на ръка.

 

————————————————————————————————————————————————–

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Програма „Мобилност” съществува от 2002 година. Провежда се в рамките на две или три сесии годишно.

До 2014 година програмата цели да стимулира културното сътрудничество и да подпомага включването на български творци и културни продукти в европейския и световен културен обмен.

От 2015 година в програмата се въвежда и възможността за финансирането на културни контакти в рамките на България с цел подобряване на междулокалните отношения в страната и децентрализация на културните прояви.

За тези цели програмата финансира пътните разходи на:

– български творци, участващи в международни, национални или локални културни форуми;

– чуждестранни продуценти, мениджъри и програматори в областта на културата и изкуството, гостуващи на форуми и събития в България.

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

 

– Да подкрепи професионалното развитие на български творци и професионалисти в сферата на културата;

– Да подпомогне включването на български творци в процесите на международния културен обмен;

– Да насърчи  участието на български творци в международни културни мрежи и инициативи.

– Да подобри междулокалните отношения в страната и да децентрализира културните прояви.

 

КАКВО ПОДПОМАГА ПРОГРАМАТА 

 

– Участието на български творцина международни, национални и локални културни форуми;

– Посещения на чуждестраннимениджъри и програматорив областта на културата и изкуствата на национални и локални културни форуми.

 

ЗА КАКВО СЕ ОТПУСКАТ СРЕДСТВА 

 

– Международни и вътрешни индивидуални пътувания с професионална ориентираност (І модул);

– Международни и вътрешни колективни пътувания (ІI модул).

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА   

 

– Български физически и юридически лица с дейност в областта на културата (вкл. държавни, общински, неправителствени, частни);

– Български юридически лица с дейност в областта на културата (вкл. държавни, общински, неправителствени, частни), представляващи чуждестранни физически лица, работещи в областта на културата, поканени за участие в културни събития в България (вж. условията долу).

 

КАКЪВ ТИП РАЗХОДИ СЕ ПОДКРЕПЯТ 

 

– Финансовата подкрепа е предназначена само за пътни разходи от населеното място на пребиваване на кандидата до населеното място на участието/ята;

– За колективно пътуване биха могли да бъдат поети разноски за общ транспорт (напр. наем на микробус или ползване на собствен лек автомобил).

 

КАКЪВ Е РАЗМЕРЪТ НА ОТПУСКАНИТЕ СРЕДСТВА 

 

– Финансовата помощ, за която се кандидатства пред Национален фонд „Култура”, за индивидуални участия не може да надвишава 1200 лева, а за колективни пътувания – 3500 лева.

 

КАКЪВ ТИП РАЗХОДИ НЕ СЕ ПОДКРЕПЯТ 

 

– Не се покриват хонорари, лекторски и други допълнителни разходи;

– Не се предвижда отпускането на средства за такса правоучастие;

– Не се финансират проекти, свързани с дългосрочно обучение и стипендии;

– Не се финансират турнета;

– Не се финансират проекти за събития, които вече са се състояли;

– Не се финансират разходи, свързани с производството на културен продукт;

– Не се финансират участия на тясноспециализирани научни форуми;

– Не се покриват разходи за паркинг, такс?, градски транспорт, застраховка, зелена карта.

 

ЗА КАКВИ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА 

 

– Под културни форуми се разбира културни събития, програми, проекти, фестивали, дебати, конференции, семинари, уъркшопи и др.;

– За проекти, които се осъществяват  по покана на Българските културни институти в чужбина, кандидатстват съответните артисти или организации като представят документ, потвърждаващ готовност за съдействие от съответния културен институт.

 

КАКВО ПРИОРИТЕТНО ПОДКРЕПЯ ПРОГРАМАТА 

 

– Приоритетно се разглеждат проекти, свързани с прояви, които имат ключово значение за увеличаване на контактите на българската култура с европейските културни събития и процеси;

– Приоритетно се разглеждат проекти за установяване на дългосрочни партньорства;

– Приоритетно се разглеждат културни прояви, спомагащи децентрализацията на културния живот в страната;

– Приоритетно се разглеждат проекти заиндивидуални международни пътувания.

 

КАК МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ТВОРЧЕСКИ КОЛЕКТИВИ 

 

– В случай на колективно кандидатстване е необходимо документите да са подадени от официалния представител на организацията или от официално упълномощен представител на организацията. Препоръките следва да бъдат за организацията–участник;

– В случай, че кандидатстват представители на неформална група – няколко индивидуални участници в рамките на един проект-събитие – документите се подават от упълномощен представител на групата, който ще представлява групата и ще подписва необходимите документи.

 

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ГОСТУВАНЕ НА ЧУЖДИ МЕНИДЖЪРИ

 

– Гостът трябва да представлява организация или институция, която може впоследствие да ангажира български артист или състав, или да съдейства за реализацията на конкретен художествен проект;

– Преимуществоимат организации/институции, които вече са имали или имат в момента сътрудничество с българския партньор, или имат заявен твърд интерес към последващо сътрудничество;

– Трябва да се предостави информация за организацията (госта), която да убеждава в необходимостта от неговото участие в кандидатстващата проява (напр. доказан авторитет в областта, трайни контакти в други страни на региона и др.);

– При подаването на документите се изисква писмено потвърждение от гостас точните дати на пребиваването му в България.

 

 

При кандидатстване задължително се запознайте и с ОБЩИТЕ ПРАВИЛА за кандидатстване  и с НОРМАТИВНАТА УРЕДБА на Национален фонд „Култура”.

 

 

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЛАГАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

– Формуляр за кандидатстване;

– Творческа автобиография на кандидата/ите (на участника, участниците в събитието, за което се кандидатства) (Приложение 3 от формуляра);

– Препоръка за кандидата/те от специалист в областта на изкуството;

– Информация за кандидатстващата организация (Приложение 2 от формуляра);

– Покана за участие от приемащата страна, задължително в оригинал ИЛИ потвърждение за участие при гостуване в България;

– Заверен превод на поканата ИЛИ на потвърждението за участие на български език, извършен от преводаческа агенция;

– Подробно описание на целта на пътуването (до 2 машинописни страници в свободен текст);

– Подробен общ бюджет на пътните разходи и исканата от Национален фонд „Култура” сума;

– Оферта от пътническа агенция с точна цена на билета, за който се кандидатства

(при условие, че се кандидатства за пътуване с личен/служебен автомобил се посочват в табличен вид вида (марка, модел, година на производство и тип гориво) на моторното превозно средство, горивните разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, съпътстващите такси за платени магистрали и/или фериботи (ако има такива), свързани с автомобила, и конкретният маршрут с наименованията на пътищата от Европейската пътна мрежа, който ще бъде използван); 

– Приложения към бюджета (Документи за средства, осигурени от други източници или за собствени средства, свидетелстващи, че останалата необходима сума за осъществяването на проекта е подсигурена, ако има такива);

– Заверени копия от следните документи:

За Юридически лица:

– Акт за създаване на културната организация или Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или Съдебно решение за първоначална регистрация;

– Актуално състояние;

– Карта за идентификация по регистър ЕИК (Булстат)(ако има такава);

 

За Физически  лица 

  1. Документ за самоличност.

 

– Декларация,че кандидатстващият проект не е подкрепен с финансови средства по реда на чл.14, ал.2, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата (Приложение 1 от формуляра); 

– Пълномощно (при колективно пътуване или подаване на документи от трето лице);

– Електронна версия на 1 бр. електронен носител (диск) с включени всички задължителни документи при кандидатстване.

 

Формуляри, извън стандартния формат (*.doc, Документ на Microsoft Office Word 97-2003) на формуляра за кандидатстване, приложен в електронната версия на проекта, не се допускат до разглеждане от експертната комисия по оценка на проектите.

 

Приема се само пълен комплект документи. Кандидатури с липсващи и/или непълни документи на хартиената и/или електронната версия не се допускат до разглеждане от експертната комисия по оценка на проектите, за което кандидатите подписват декларация за информирано съгласие.

 

На произволен принцип ще бъдат избирани проекти, на чиито реализации ще бъде извършван одит от служител на Национален фонд „Култура”.

 

Формуляр за кандидатстване, Програма “Мобилност”, сесия III 2015

 

При оценяване на проекта ще се имат предвид следните параметри:

 

  1. Оценка на кандидата с оглед на неговите професионални качества и изяви на национална и международна сцена:

– професионален опит;

– участие в културния живот на България;

– участия в други международни проекти и програми.

  1. Оценка на значимостта на събитието:

– обхват на събитието (местен, национален, международен);

– престижност на проявата, в която българският кандидат взима участие, за съответната страна и в международен аспект (участия на български творци);

– доколко събитието, провеждано в България, привлича външно внимание (посещения на чужди мениджъри и програматори).

  1. Потенциал на проекта:

– доколко проектът предполага и способства за интегриране на български творци и културни продукти в европейския и световен културен обмен;

– доколко проектът реализира и стимулира партньорства с други организации и творци/възможност за включване в мрежи;

– доколко проектът способства за професионалното развитие на кандидата;

– потенциал за продължение след приключване на събитието.

  1. Технически параметри на проекта.
  2. Препоръка:

– Авторитет на автора на препоръката;

– Връзка на кандидат със събитието;

– Качество на продукта, събитието и кандидата.

  1. Реалистично изготвен бюджет.
  2. Предишен опит на кандидата с Национален фонд „Култура”:

– предаден на време отчет (аргументи при молбите за отлагане);

– представени материали и информация;

– създадени контакти и партньорства.