Програма "Автентичен фолклор" на Национален фонд "Култура" - 2015

Размер на шрифта: a |a |a|

Програма “Автентичен фолклор”

 

(Програма за подкрепа на проучването, опазването и популяризирането на традиционната българска култура и фолклор)

 

Национален фонд „Култура” обявява  конкурс по програма Автентичен фолклор

  

Програмата е насочена към реализирането на проекти в следните насоки:

– Формиране и създаване на възможности за прилагане на собствен модел на информационна услуга в малкото населено място и/или село;

– Да поощри процеса на творческо общуване с нематериалното културно наследство на малките общини по оста на пространственото развитие на народната култура: територия-село-град-граница-чужбина и обратно;

– Да подкрепи създаването на устойчив, творчески разработен вътрешен информационен ресурс-портфолио за външно популяризиране и трансмисия на автентичното културно наследство.

 

Дейностите по проекта следва да бъдат планирани за осъществяване (включително приключване и отчитане) до края на месец юли 2016 г.

 

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 15:00 ч. на 27.10.2015 г.

 

Документи за участие в конкурса се депозират лично  или от упълномощен представител в три  екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител (диск).

 

Документи за кандидатстване се приемат само от вторник до четвъртък между 11:00 и 15:00 ч. в стая 711 и 713 в Министерство на културата – гр. София, бул. „Ал.Стамболийски” № 17.

 

Формуляри, извън стандартния формат (*.doc, Документ на Microsoft Office Word 97-2003) на формуляра за кандидатстване, приложен в електронната версия на проекта, не се допускат до разглеждане от експертната комисия по оценка на проектите.

 

Приема се само пълен комплект документи. Кандидатури с липсващи и/или непълни документи на хартиената и/или електронната версия не се допускат до разглеждане от експертната комисия по оценка на проектите, за което кандидатите подписват декларация за информирано съгласие.

 

Не се приемат документи за участие в конкурса изпратени по поща, куриер, факс или e-mail, както и документи, попълнени на ръка.

 

За допълнителна информация:

Емил Върбанов

_____________________________________________________________________________________________________

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

– Създаване на възможности за формиране и прилагане на собствен модел на информационна услуга в малкото населено място и/или село;

– Да поощри процеса на творческо общуване с нематериалното културно наследство на малките общини по оста на пространственото развитие на народната култура: територия-село-град-граница-чужбина и обратно;

– Да подкрепи създаването на устойчив, творчески разработен вътрешен информационен ресурс-портфолио за външно популяризиране и трансмисия на автентичното културно наследство.


КАКВО ПОДПОМАГА ПРОГРАМАТА

 Проекти, предвиждащи дейности за:

– Улесняване достъпа до културното пространство на истински живите традиции в малкото населено място/село в новото историческо време на информация и комуникация;

– Подобряване медийното и творческото обслужване на местното население в общуването му с близки и далечни, чуждестранни, нови и непознати ползватели;

– Създаване на нов формат публична информационна услуга в превод от български на чужди езици;

– Разширяване условията за информиран избор на предлагане и потребление на набор от местни и автентични културни дейности, оригинални практики, собствени услуги и продукти.

 

КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ПОДКРЕПЯТ ПРИОРИТЕТНО

 – Проекти, подкрепящи творческото начало;

– Проекти, включващи демонстрационни дейности за публично осведомяване;

– Проекти, които инициират устойчиви партньорства;

– Проекти, които предвиждат дейности за привличане и работа с младежи;

– С приоритет се ползват юридически лица със седалище и адрес на управление на територията на села, както и градове с население до 5000 души, в Република България.

 

 КАКВИ ПРОЕКТИ НЕ СЕ ПОДКРЕПЯТ

 – Проекти, дублиращи рутинната дейност на организацията;

– Проекти с общ и неиновативен характер;

– Проекти, които са подкрепени с финансови средства, отпуснати по програми на Европейския съюз.

 

КАКВИ РАЗХОДИ СЕ ПОДКРЕПЯТ

 – Разходи за събиране на първична информация (преглед на документи, разработване на въпросник, провеждане на консултации или интервюта, събиране на широк кръг на мнения от документирани разкази и беседи, преглед на филми и т.н);

– Разходи за изработване на информационно портфолио с оригинално заглавие, което може да съдържа следните елементи*:

# Ясно структуриран текстов материал за най-значимите, характерните и отличителните от символите на автентичното нематериалното културно наследство в региона;

# Четлива рисувана карта на населеното място и лице за контакт с координати и снимка;

# Презентация в електронен формат със систематизирани и добре ориентирани текстови названия на слайдове (до 20 броя), подкрепени с кратък обяснителен текст с актуална, практична и атрактивна визуална информация;

# Ръчно илюстрован рекламен афиш (рисуван изложбен плакат за един или няколко от най-ярките образци на автентични занаятчийски произведения, живи практики и/или на най-значимата символика на нематериалната култура и бит);

# Видеоматериал с продължителност до 13 мин. за придобиване на общи или определени конкретни знания за нематериалната народна култура;

* Препоръчва се използване на собствен графичен стил или оформяне на информационните материали в оригинален саморъчен дизайн.

* Задължително е материалите да са изработени на български език с превод на английски език и на още един по избор. Изключение прави видеоматериалът, който трябва да е изработен задължително на български език с превод и/или субтитри на английски език.

– Разходи за превод и дигитализация**.

** Електронният вариант на портфолиото се качва задължително на Интернет страницата на организацията-бенефициент и на Интернет страницата на Общинския център.

– Разходи за хонорари на екипа, ангажиран с реализирането на проекта –до 10 % от общата стойност на проекта;

– Разходи за хонорари на участниците (експерти/артисти) в проекта – до 20 % от общата стойност на проекта.

 

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 – Текущи разходи на кандидатстващата организация (наем на офис, заплати на служители, режийни, комуникационни и интернет услуги);

– Разходи за реализиране на дългосрочни обучения и специализации;

– Разходи за инфраструктурни дейности и ремонти;

– Разходи за консултации с ПР агенции и агенции за управление на проекти;

– Разходи за създаване и поддържане на интернет сайт;

– Разходи за платени статии и репортажи;

– Разходи за дълготрайни материални активи;

– Разходи за пътуване, настаняване и командировъчни;

– Разходи за храни и напитки.

 

 КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

 – Юридически лица със седалище и адрес на управление на територията на Общинския център и/или членове на Националната селска мрежа, които към датата на подаване документите могат да докажат поне 3 години назад своето съществуване като правни субекти с опит и осъществени дейности в сферата на културата.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОГРАМАТА

 – Създаване нанов информационно-комуникационен продукт, който носи актуална, достоверна и полезна информация; който създава интерес към общите ценности, към специфичната идентичност и отличителните аспекти на нематериалната култура на селото в региона и страната;

– Създаване на инструмент за публично творческо общуване на регионално, национално и международно ниво;

– Повишаване видимостта и достъпа на външните целеви групи (български и чуждестранни туристи, случайно преминаващи посетители, нови аудитории) до символите на нематериалното културно наследство на малкото населено място.

 

При кандидатстване задължително се запознайте и с ОБЩИТЕ ПРАВИЛА за кандидатстване  и с НОРМАТИВНАТА УРЕДБА на Национален фонд „Култура”. За по-добра ориентация на проектните инициативи обърнете внимание на ОБОСНОВКАТА НА ПРОГРАМАТА И НА НАСОКИТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 – Формуляр за кандидатстване;

– Подробно описание на проекта (до 4 машинописни страници)(Приложение 3 от формуляра);

– Подробен общ бюджет с посочен разчет на исканата от НФК сума(Приложение 4 от формуляра);

– Приложения към бюджета (Документи за средства, осигурени от други източници или за собствени средства, свидетелстващи, че останалата необходима сума за осъществяването на проекта е подсигурена, ако има такива);

– Творчески автобиографии на членовете на екипа (Приложение 5 от формуляра);

– Информация за досегашната дейност на кандидатстващата организация (Приложение 2 от формуляра);

– Декларация, че кандидатстващият проект не е подкрепен с финансови средства по реда на чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата (Приложение 1 от формуляра);

– Декларация, че кандидатстващият проект не е подкрепен с финансови средства, отпуснати по програми на Европейския съюз;

– Пълномощно (при подаване на документи от трето лице);

– Заверени копия от следните документи за юридически лица:

(Заверени с текст „Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо организацията и печат на юридическото лице)

  1. За държавните и общинските организации:

Акт за създаване на културната организация;

Картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

  1. За търговците и кооперациите:

Актуално Удостоверение за вписване в Търговския регистър;

  1. За лицата, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел:

Съдебно решение за първоначална регистрация;

Удостоверение за актуално състояние по съдебната регистрация;

Картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

Решение за вписване в Централния регистър при Министерството на правосъдието (само за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност).

– Електронна версия на 1бр. отделен носител (диск) на всички необходими документи за кандидатстване.

 

Формуляр за канидатстване, Автентичен фолклор 2015

 

Формуляри, извън стандартния формат (*.doc, Документ на Microsoft Office Word 97-2003) на формуляра за кандидатстване, приложен в електронната версия на проекта, не се допускат до разглеждане от експертната комисия по оценка на проектите.

 

Приема се само пълен комплект документи. Кандидатури с липсващи и/или непълни документи на хартиената и/или електронната версия не се допускат до разглеждане от експертната комисия по оценка на проектите, за което кандидатите подписват декларация за информирано съгласие.

 

Дейностите по проекта следва да бъдат планирани за осъществяване (включително приключване и отчитане) до края на месец юли 2016 г.

 

На произволен принцип ще бъдат избирани проекти, на чиито реализации ще бъде извършван одит от служител на Национален фонд „Култура”.

 

След приключване на проектите, финансирани по програмата,ще бъде организиран работен Форум за всички одобрени участници. На него всеки проект ще представи крайния резултат.