Субсидирана численост 2015 - Указания и допълнителни материали

Размер на шрифта: a |a |a|
Списък с читалищата получаващи завишаване на субсидираната численост за 2015 г. и Указания за дейността на комисиите, по разпределяне на държавната и общинската субсидия по общини, по чл. 23 от ЗНЧ

 


Със Закона за държавния бюджет за 2015 г., както и в РМС № 801 от 03.12.2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели са одобрени средствата от държавния бюджет предвидени за развитие и подпомагане на читалищната дейност през настоящата 2015 г. Те са в общ размер на 51 557 260.00 лв. Разчетени са по натурален показател от 7429 субсидирани бройки при стандарт за една субсидирана бройка - 6940.00 лв. Завишаването спрямо 2014 г. е с 4 651 660.00 лв. (+ 100 субсидирани бройки; + 540.00 лв.). В стандарта за една субсидирана бройка са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства, съгласно ЗЗБУТ.

 

Ежегодно се извършва и завишаване на субсидираната численост (при предварително определени параметри на държавния бюджет предвиждащи подобна възможност), като разпределянето на новите бройки се извършва от страна на Министерството на културата, на базата на утвърдени правила. След влизането в сила на Закона за държавния бюджет за съответната година, от министерството на културата се изпращат уведомителни писма до областните управители и кметовете на общини, както и до читалища, получили завишаване на субсидираната численост – по брой и вид. Списъкът с читалища, които са получили завишаване на държавната субсидия за 2015 г ., е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на културата и на интернет страницата на информационния сайт за читалищата.

 

Разпределението на предвиденото завишаване на субсидираната численост за 2015 г., което е в размер на 100 субсидирани бройки, е направено на базата на разгледани мотивирани предложения от читалища и общини в страната. В писмата са посочени мотивите за исканото завишаване, както и за каква дейност се иска. Всяко едно писмо задължително е следвало да бъде съгласувано с кмета на съответната община, на територията на която читалището развива своята дейност. При направата на подбора са спазени следните критерии, заложени и в утвърдените от министъра на културата „Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища“, посредством които се цели да се постигне:

  а) регионално покритие;

  б) дейности, свързани със съхраняване на културното наследство на страната;

  в) подкрепа на всички жанрове на любителското изкуство за развитие на творческия потенциал;

  г) поддръжка и развиване на библиотека и услугите, свързани с нея;

  д) осъществяване на образователни и културни дейности с деца и младежи;

  е) осъществяване на дейности за активен живот на възрастните хора;

  ж) осъществяване на дейности за интеграция на хора с увреждания;

  з) подобряване на условията в читалищата за насърчаване на неформалното и     самостоятелно учене, в контекста на дейностите за учене през целия живот;

 и) защита и насърчаване на културното многообразие;

 й) развитие на селските райони, чрез читалищна дейност за повишаване на   възможностите за достъп и участие в културния живот.

  Като допълнителни критерии са взети предвид и следните:

- Към датата на кандидатстване за съответното читалище да е попълнена надлежно годишната информационна карта, която се съхранява в публичния регистър на народните читалища към министъра на културата;

- Участие в Национални програми, като: „Живи човешки съкровища – България“ и Глобални библиотеки – България“.

 

След утвърждаване на субсидираната численост по общини, разпределянето на средствата в общините се извършва съгласно изискванията на чл. 23 от Закона за народните читалища. В своята работа комисиите следва да се съобразят с указанията дадени от страна на Министерството на културата, които се издават на базата на чл.22, ал.1 от ЗНЧ. До този момент за база на работа на комисиите е използван разработеният през 1998 г. „Механизъм за разпределение на общинската и държавна субсидия“, допълван от давани указания, съобразно настъпилите междувременно промени. Отчитайки новата обстановка на развитие на читалищата, както и обогатяването на тяхната дейност, от страна на МК са разработени и утвърдени нови „Указания за дейността на комисиите, по разпределяне на държавната и общинската субсидия по общини, по чл. 23 от ЗНЧ “, които следва да бъдат приложени. В рамките на предстоящата година ще се осъществи цялостно наблюдение по изпълнение на настоящите указания, като в последствие ще бъде осъществен мониторинг на въздействието им и изготвени при необходимост допълнително такива, които да послужат като основа за нов тип Механизъм.

 

Припомняме, че за от 2015 г. в сила са нови Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища. С тях се уреждат условията и реда за кандидатстване и предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки (субсидирана численост) за народните читалища. Кандидатстването е на базата на утвърден формуляр - по образец, който се попълва и подава в Министерството на културата в срок до 31 август на съответната година.

Предоставянето на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища има за цел да подкрепя и стимулира тяхната дейност и развитие, съобразно възложените им със Закона за народните читалища функции.

Подкрепата е насочена към:

- читалища с разнообразна дейност, които предвиждат откриване на нови културни и образователни форми и услуги в полза на местната общност, за осигуряване на устойчивост и надграждане на създадените форми в читалища, за подобряване на условията и качеството на предлаганите услуги и за тяхната достъпност;

- новосъздадени читалища, които са придобили право да кандидатстват за бюджетната субсидия и са показали наличие на  капацитет за работа, както и доказана дейност.

Пълният списък, указанията и допълнителни материали можете да видите ТУК