Първа конкурсна сесия за подпомагане дейността на народните читалища - 2014.

Размер на шрифта: a |a |a|

За осъществяване на целите за модернизация и устойчиво развитие на народните читалища като съвременни центрове за развитие на местните общности за 2014 г. в Централния бюджет на Р. България за 2014 г. са предвидени допълнителни целеви средства. В тази връзка Министерството на културата обявява конкурсна сесия за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища за 2014 г. Средствата се предоставят в две сесии. Първата започва на 15.04.2014 г. и е със срок за подаване на документи до 30.04.2014 г., включително. Право за участие имат всички читалища, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 8 и чл. 10 от Закона за народните читалища.

 

За 2014 г. целеви финансови средства се предоставят за следните тематични области:

- Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства – искана финансова подкрепа в размер до 30 000 лв.;

- Художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд – искана финансова подкрепа в размер до 20 000 лв., в това число до 5000 лв. за попълване на библиотечния фонд;

- Техническо оборудване, библиотечен и друг специализиран софтуер – искана финансова подкрепа в размер до 5000 лв.

 

Народните читалища могат да кандидатстват в една сесия с по един проект по не повече от две от посочените в чл. 3 тематични области.

 

Народните читалища, които не са получили целево финансиране на първата конкурсна сесия имат право да участват с ново проектно предложение на втората конкурсна сесия. Не се допуска финансиране в повече от една конкурсна сесия.

 

Кандидатстващите за целеви средства читалища представят в Министерството на културата следните документи:

- Проектен фиш (по образец) подписан от председателя на народното читалище и приложенията, посочени в него;

- Придружително писмо с подпис и печат на кандидатстващото читалище (Образец № 1);

- Подкрепящо писмо от кмета на съответната община – за всички видове проекти;

- Подкрепящо писмо от съответната регионална библиотека – за проекти искащи финансиране за специализиран библиотечен софтуер и попълване на библиотечния фонд;

 

Правилата за кандидатстване, както и пълният пакет от документи можете да изтеглите от ТУК