Анализ за дейността на читалищата - 2006 г.

Размер на шрифта: a |a |a|
2008-01-31

На територията на област Велико Търново има 150 действащи читалища - 21 градски и 129 селски.Читалищните сгради са предоставени  за ползване с малки изключения. Сградният фонд е в сравнително добро състояние, но като цяло всички читалищни сгради се нуждаят от ремонтни дейности /покривни конструкции и салони/.Читалищата в областта развиват добра самодейност с оглед на възрастовия и етнически състав на населението.Преобладаваща е певческата и театралната самодейност.Положителна е тенденцията към увеличаване на участията в областни, национални и международни изяви.Библиотечния фонд, като цяло е остарял. Обращаемостта е ниска. Автоматизация има главно в общинските библиотеки.Като цяло автоматизацията на библиотеките не  е започнала, поради липсата на техника и програмни продукти. Разпределението на държавната субсидия се извършва правомерно по предварително изработени критерии. От други източници на финансиране са привлечени средства от наеми, дарения, културни продукти,членски внос и проекти. Засилен е интереса на читалищата към текущи програми и към възможността да търсят допълнително финансиране на своите идеи.Подобрява се партньорството на местно ниво с местната власт, бизнеса и НПО.
През 2007 година читалищата от област В.Търново са защитили и реализирали 87 проекта към МК за допълваща целева субсидия Защитени проекти от други донорски организации общо32, по общини са както следва: община В.Търново – 10; община Полски Тръмбеш – 7;община  Лясковец- 6; община Горна Оряховица – 4; общините Свищов и Павликени по 2 ; общините  Стражица и Златарица по 1 ; без реализирани проекти са читалищата от общините : Елена ,Сухиндол,
През 2007 година  са организирани и проведени 6 работни срещи и обучения с читалищата на територията на област Велико Търново, в които взеха участие 291 читалищни служители .Срещите и обученията имаха за цел да:
- Повишат квалификацията и уменията  на кадрите в читалищата за работа в съвременни условия;
- Да популяризират новаторски устойчиви модели, добри практики, инициативи и управленчески подходи, прилагани през последните години в работата на читалищата;
- Модернизиране на читалища с оглед оптимизиране на тяхната дейност като самоуправляващи се организации.
По време на срещите и обученията от участниците са бяха поставяни и разискавани следните въпроси и проблеми :
- Въпроси свързани с нормативната уредба на читалищата;
- Актуализация на читалищните устави;
- Въпроси свързани с партньорството на общините;
- Отворени програми за реализация на конкретни идеи произлезли от местната общност;
- Необходимост от обучения за разработка и управление на проекти и в частност на новите Оперативни програми;
- Проблеми  около разпределението на годишната субсидия  и механизма на разпределение;
- Необходимост от обучение за планиране и съвременни форми и методи за работа в читалищата;
- Трудности при счетоводното обслужване на селските читалища;
- Как ще бъдат компенсирани читалищните работници при въвеждането на “Плоския данък” ? ;
- Предвижда ли се допълнителна субсидия на читалищата, там където предстои пенсиониране на служителите ?

                    АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СИЛНИ СТРАНИ
СЛАБИ СТРАНИ
-          Богато  културно-историческо наследство
-          Наличие на сграден фонд, предоставен от общините за ползване
-          Осигурен щатен персонал в 90 % от читалищата в областта.
-          Разнообразна художествена самодейност/певческа,танцова,театрална, литературна ; духови оркестри /
-          Голям брой библиотечни единици
-          Автоматизирана библиотечна система в   общинските читалищни библиотеки
-          Заинтересованост към работата по програми и проекти
-          Участия в общински, областни и национални  прегледи и фестивали
-          Наличие на субсидии ,допълнително финансиране от МК  и собствени приходи
-          Наличие на критерии при разпределение на субсидията, стимулиращи дейността на читалищата
-          Работи се за приемственост между поколенията -  наличие на младежки и детски състави  и колективи
-          Много добра координация и сътрудничество с общинските власти и други културни и образователни институции
-          Участие в работни срещи и обучения организирани от  РЕКИЦ “Читалища”- и съответните общини
-          Повишен интерес към  търсене на допълнително финансиране от Оперативните програми
-          Активно участие с проекто-предложения към допълващата целева субсидия на МК
-          Започнат процес на преквалификация на читалищни секретари към ВТУ “Вс.св.КИрил и Методий” специалност  “Организация на читалищната дейност”
-          Недостатъчно добре поддържан сграден фонд
-          Недостатъчно добра квалификация на голяма част от читалищните секретари
-          Липса на достатъчно художествени ръководители
-          Морално и физически остаряла литература
-          Липса на комуникационни средства/факс,интернет /
-          Липса на техника /компютърна и размножителна/ в читалищата и от там ограничена възможност да оформят като информационни средища за местните си общности
-          Недостатъчен капацитет за разработка на проекти
-          Остарял реквизит и сценично оборудване
-          Инертност в развитието на някои читалища
-          Липса на мотивация на значителен брой читалищни настоятелства за участие в проекти
-          Невъзможност  на голям рой читалища за финансово обезпечаване за участие на художествените колективи в национални или регионални събори.
Препоръки:
1. Да се повиши квалификацията на читалищните служители , по посока на иновационни методи на управление  и развитие на читалищата /да се предвидят средства от общинските бюджети за преквалификация на читалищните кадри/;
2. Да се актуализира библиотечния фонд съобразно финансовите възможности, спонсори и дарители;
3. Настоятелствата да се активизират по посока привличане на допълнителни приходи, работа по програми и проекти;
4. Включване на читалищните дейци в обучения за работа  с местните общности ; за разработване и управление на проекти по Оперативните програми.
5. Въвеждане на нови информационни технологии в населени места с 350 души;
6. Привличане на доброволци към читалищата ,с цел подобряване на дейността им и приобщаване на местните хора към читалищните институции.;
7. Съдействие от страна на местните власти и институции за решаване на конкретни проблеми / интеграция на хора с увреждания , деца и жени в риск, работа с малцинствени групи и хора от третата възраст /
8. Създаване на обществен фонд за финансова подкрепа на читалищните институции под егидата на областна администрация;
9. Подобряване на маркетинговата дейност на читалищата в областта.
10. Да се използват по пълноценно възможностите на експертите от РЕКИЦ “Читалища ” В.Търново-информационни ,консултантски , технически  при разработката на проекти и др.