Сесия за подпомагане дейността на народните читалища

Размер на шрифта: a |a |a|
Конкурсна сесия за подпомагане дейността на народните читалища /Допълваща субсидия/

 

На основание чл.5, ал.3 от Устройствения правилник на Министерството на културата, чл. 14, ал.2, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 6 от Правила за подпомагане дейността на народните читалища и във връзка с изпълнение на чл. 90 от ПМС № 27/09.02.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2009 г.
  
Министерството на културата обявява конкурсна сесия за подпомагане дейността на Народните читалища по реда на чл. 90 от ПМС № 27/09.02.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2009 г.
  
За участие в сесията имат право да кандидатствт всички читалища в страната, регистрирани съгласно изискванията на Закона за народните читалища и вписани в националния регистър на народните читалища в Министерството на културата.
  
Кандидатстването става на базата на подаден проектен фиш /по образец/, който се съгласува с кмета на общината по регистрация на съответното читалище.
  
Към проектния фиш се прилагат следните документи:

 

 

- Копие от удостоверение за актуално състояние на читалището

 

 

- Копие от удостоверението за вписване в националния регистър на читалищата в Министерството на културата.

 

 

- Документ от НАП за липса на данъчни задължения.
  
Проектните фишове се подават по пощата или лично в деловодството на Министерството на културата в срок до 24 април 2009 г., включително. За подадените по пощата проектни фишове важи пощенското клеймо.

 

 

Прикачени файлове

Заповед на министъра на културата за обявяване на конкурсна сесия pdf - 807 Kb

Правила за подпомагане дейността на народните читалища, съгласно чл. 90 на ПМС№ 27/09.02.2009 pdf - 674 Kb

Проектен фиш doc - 121 Kb