Конкурс по история на изобразителното изкуство

Размер на шрифта: a |a |a|
Националният ученически конкурс  по История на изобразителното изкуство се провежда за ученици от цялата страна в средни училища по изкуствата, професионални гимназии и профилирани гимназии в областта на изобразителните изкуства и хуманитарните науки.

 

1. ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ:
·         Да популяризира и да повиши нивото на интереса у учениците към историята на изобразителното изкуството и архитектурата.
·         Да увеличи мотивацията при преподаването на предмета, който е фундаментален в училищата по изкуствата и културата към МК и в хуманитарните гимназии.
·         Да уточни критериите и да издигне нивото на обучението по История на изкуството в средните училища при  формирането на учебните цели и при оценяването на постиженията.

 

2. ОРГАНИЗАТОР:
Национално училище за изящни изкуства “Илия Петров” –  гр.София
Национална художествена академия – гр. София, катедра Изкуствознание

 

4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

·         Могат да участват всички желаещи ученици в средната степен на образование от ХІ

       и ХІІ клас в редовна форма на обучение от училища по изкуствата и културата и училища с
      хуманитарна насоченост. 
·         Участниците сами осигуряват пребиваването си в София.

 

5. РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕЖДАНЕ,ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ
    НА  УЧАСТНИЦИТЕ:

 

5.1 ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА:

 

5.1.1 Конкурсът се провежда всяка година в два кръга:
·         І кръг:  Селекционен кръг за допускане
·         ІІ кръг: Конкурс

 

5.1.2 Конкурсът се огласява  чрез:
·            Вътрешната система на съобщаване на МК и МОН
·           Чрез медиите

 

5.1.3 Конкурсът се провежда по тематична задача и конспект.
· Тематичната задача и конспектът се определят от Организаторите и ежегодно се
   анонсират в срок най-късно  до 31 януари.

 

5.2 ВРЕМЕ, МЯСТО И ПРОВЕЖДАНЕ:

 

5.2.1 СЕЛЕКЦИОНЕН КРЪГ:

 

5.2.2 СЕЛЕКЦИОННА ЗАДАЧА ЗА І –ви КРЪГ НА КОНКУРСА:

·         Участниците представят доклад по първата конкурсна тема. Разработката трябва да е  до 5 страници. Текстът да бъди изписан със шрифт Times new roman, размер 14, цвят черен. Всички други изменения ще се считат за нарушаване изискването за анонимност съгласно Статута и кандидатите няма да се допускат до участие.

·         Участниците изпращат докладите на адрес:

 

София 1000, бул. “Васил Левски” 62,

 Национално училище за изящни изкуства “Илия Петров”

 

       Като пощенското клеймо на всяко писмо не трябва да е с по-късна дата от 10-ти април
       В годината на провеждане на конкурса.

 

5.2.3 Комисията по селекцията се състои от :
· Техническа комисия по обезпечаване на анонимноста на кандидатите за участие.
· Оценяваща комисия от 7 члена представители на Организаторите и преподаватели по история на изкуството в училищата по изкуство и култура.

 

·    Оценяващата комисия заседава не по-късно от 30-ти април на съответната година и
     определя участниците, които ще получат право да се явят на ІІ кръг на конкурса.

·         Докладите се оценяват анонимно. Комисията оценява разработките с „да” и „не”. Участниците получили положителна оценка се допускат до конкурса.

·         Организаторите своевременно уведомяват писмено участниците допуснати до втория кръг за датата, часа и мястото на провеждане на Националния конкурс, както и за техническото оборудване с което разполагат.  

 

5.3  ПРОВЕЖДАНЕ НА ІІ-ри КОНКУРСЕН КРЪГ:

·         ІІ кръг на конкурса се провежда не по-късно от 15 юни в годината на провеждане.

·         Мястото за провеждане на ІІ кръг се определя от Организаторите.

·         Допуснатите кандидати във втория кръг на конкурса се освобождават със служебна бележка от учебни занятия  за дните на провеждането на конкурса.

·         Участниците, които не са от София, сами поемат всички разноски по пътуването  и пребиваването по време на конкурса. При възможност Организаторите ще поемат разходите за нощувка и храна.

 

5.3.1 КОНКУРСНА ЗАДАЧА ЗА ІІ КРЪГ:

 

5.3.2 Конкурсна задача за І Състезание:

 

       ·  Публично представяне на доклад или мултимедийна презентация по анонсираната първа  тема в Конспекта.
·   Участникът има право да направи изменения и допълнения в презентацията
     предадена на Селекционната комисия.
·  Реда на явяване на участниците се определя по азбучен ред. Продължителността
   на презентацията е до 15 минути, след което се прекъсва от Комисията по оценяване.
· Участниците се явяват на разговор с комисията по темата.

 

5.3.2 Конкурсна задача за ІІ Състезание:

·         Всеки участник изтегля билет с въпрос от конспекта по втората конкурсна тема, отговаря, а журито има право на 2 допълнителни въпроса по изтеглената тема.

 

·         На участниците се представя слайд-шоу с 5 произведения и обекти по анонсираните теми (І и ІІ), а те трябва да ги разпознават (име на произведението, автор, година, музей, в който се намира...)

 

5.4 ОЦЕНЯВАНЕ

      5.4.1Критерии за оценяване:

Отчитат се комплексните познания по историята на изобразителното изкуство за зададения период. При оценката на писмените работи на втората задача се включват следните критерии: теоретични и фактологични знания, умения за описание и анализ на художествена творба, умения за ползване на сравнителен стилов анализ, езикова култура.

 

5.4.2 Комисията по оценяване се състои от 5 представители на НХА и представител на Министерството на културата.

 

      5.4.3 Оценяване на участниците в І Състезание:
·         Всеки член на Комисията по оценяване дава индивидуална оценка на участниците за представяне по шестобалната система.
·         Бала от участието в  І-то Състезание се формира от средно аритметичния  сбор на получените оценки в индивидуалните протоколи на членовете на журито.

 

      5.4.4 Оценяване на участниците във ІІ Състезание
·         Всеки член на Комисията по оценяване дава индивидуална оценка на участниците за представяне по шестобалната система.
·    Бала от участието в  ІІ-то Състезание се формира от средно аритметичния  сбор на
      получените оценки в индивидуалните протоколи на членовете на журито.

 

5.5 Формиране на общ бал

·         Общия бал се формира от аритметичния сбор на оценката получена на
     І Състезание и  ІІ Състезание.

 

6 КЛАСИРАНЕ

Участниците се класират по бал. На първо място се класира участникът, който е получил най-голям бал.
6.1 В случай, че на първо място се класират кандидати с равен бал, комисията задава допълнителен въпрос и оценява отговорите по шестобалната система.

 

7. НАГРАДИ:
·         І награда – диплом, плакет и екскурзия в чужбина с посещение на престижен музей на изкуството.
·         ІІ награда – диплом, плакет и албум 
·         ІІІ награда – диплом, плакет

 

Ако класиралият се  на първо място има отличен бал и е ученик в 12 клас, той получава изключителното право да бъде приет без приемен изпит в специалност Искуствознание в НХА. Правото му е валидно за предстоящата академична година.

 

Награди: Наградите се осигуряват от спонсори, присъждат се поотделно и не се делят. Организаторите си запазват правото да не се връчват всички награди при слабо представяне на участниците. Всички участници във втория кръг на конкурса получават диплом за участие.

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Организаторът има право да публикува в сборник изнесените презентации или части от тях, както и да ползва писмен, аудио и видео материал от Конкурса с цел реклама и популяризиране на събитието. 

 

Резултатите се обявяват веднага след приключване на оценяването.

Прикачени файлове

Конспект за конкурса doc - 29 Kb