Нови 200 субсидирани бройки за народните читалища

Размер на шрифта: a |a |a|
През настоящата 2009 г. в Държавния бюджет на Р. България за читалищата в страната са предвидени общ 6775 субсидирани бройки. Спрямо предходната 2008 г. завишаването е с 200 субс. бр. Стандартът за издръжка на една бройка през настоящата година е в размер на 7130 лв., като е завишен спрямо 2008 г. с 1301 лв.
  
Съгласно утвърдената практика през изминалата година в Министерството на културата постъпваха заявления от читалища, подкрепени от кмета на съответната община, в която се искаше завишаване на субсидирана численост.
  
Разпределението на новите 200 субсидирани бройки е направено и утвърдено от министъра на културата. /Вж. Приложението/
  
Следва да се обърне и внимание, че съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. трансферите за общините са утвърдени в размер на 90 на сто. Останалите 10 на сто могат да се предоставят частично по видове разходи и трансфери и по отделни бюджети с акт на Министерския съвет, при съобразяване с оценките и прогнозите за текущата година на макроикономическите и бюджетните показатели, използвани за изготвянето на държавния бюджет за 2009 г.
  
Информация за субсидираната численост е предоставена на всички общини с писмо на министъра на културата и е нужно да се доведе и до знанието на местните комисии за разпределянето на субсидията, изградени в съответствие със Закона за народните читалища. Обръщаме внимание, че съставът на комисиите се изгражда съгласно предвидения в закона начин и в нея се включват по един представител на всяко едно читалище в общината и един представител на общината.

Прикачени файлове

Субсидирана численост за 2009 г. - по общини pdf - 136 Kb

Завишаване на субсидираната численост за читалищата за 2009 г. - по общини pdf - 155 Kb