Допълваща субсидия за читалищата - ІІ тур

Размер на шрифта: a |a |a|

 

В съответствие с чл. 90 от ПМС №15/2008 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2008 г., по предложение на министъра на културата проф. Стефан Данаилов със средства за подпомагане на дейността им на втора сесия са подкрепени още 145 читалища.

 

Предоставени са средства в общ размер от 379 400, като от тях 236 000 лв. за подкрепа на ремонтни дейности по читалищните сгради , 113 000 лв. за художествено творческа дейност,   30 400 за набавяне на нова компютърна техника и софтуер.

 

През юни т.г. по време на първата сесия бяха подкрепени 2032 читалища. По този начин през настоящата година с допълващи средства за подпомагане на тяхната дейност са подкрепени общо 2177 читалища от страната, като предоставените им средствата са в общ размер на 5 000 000 лв.

Основни принципи при разпределянето на предвидените по държавния бюджет средства:  

- Схема за финансиране на неотложни ремонтни дейности

Схемата да подкрепя приоритетно: ремонт на покривни конструкции; ремонт на ел. инсталации, ВИК и др. по препоръка на ППО, РДВР, ХЕИ. Ангажирането на собствени средства на читалището и привличането на такива от други местни източници ще се разглежда като предимство. Продължителността на дейностите, предвидени в проектите не може да надвишава 2 месеца и не по-късно от 20 декември т.г.

- Художественотворческа дейност

По-пълно разгръщане на творческия потенциал в сферата на любителското творчество. Участие на представителни колективи от читалищата в различни прояви от местен, регионален, национален и международен характер. Изразена нужда от набавяне на нови носии и инструментариум.

- Закупуване на компютърна техника

Необходимост от компютърна техника за административни нужди, както и подкрепяне процеса на автоматизация на по-големите градски читалищни библиотеки, вкл. и за специализиран софтуер.