Центърът за образователна интеграция приема проекти

Размер на шрифта: a |a |a|
Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

 

1. Проекти, насочени към подпомагане на процеса на десегрегация и последваща интеграция;
2. Проекти, насочени към адаптацията на деца и ученици в детските градини и началните училища, за които българският език не е майчин.
  
Максимална стойност на един проект - 18 500 лева
  
Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.
  
1. Проекти, касаещи осъществяването на извънкласни и извънучилищни дейности, за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства;
2. Проекти за квалификационни дейности за учителите, свързани със съхранението и развитието на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

 

Максимална стойност на един проект – 5 500 лева

  
  
Програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

 

1. Програми и проекти за организиране на форми за привличане и задържане в училище на отпаднали и необхванати от образователната система ученици;
2. Проекти за извънкласни и извънучилищни форми на работа, целящи създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства;
3. Проекти и програми за създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства;
4. Проекти за квалификационни дейности за учителите, свързани със създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства.

 

Максимална стойност на един проект - 7 500 лева

  
  
Програма 4: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство

 

1. Проекти за организиране на вътрешно училищни и между училищни дебати и дискусии за опознаване на културното многообразие в България;
2. Проекти, отразяващи и представящи културното разнообразие в България;
3. Проекти за квалификационни дейности за учителите, свързани с подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство.

 

Максимална стойност на един проект - 5 500 лева
  
За повече информация: http://coiduem.mon.bg/