Програми / Проекти

Размер на шрифта: a |a |a|
Публикуване на актуални информация за действащи програми и възможности за кандидатстване по различен  тип проекти.

 

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 назад

Спорт за децата в свободното време

“Спорт за децата в свободното време” е новата програма на Държавната агенция за младежта и спорта. Тя ще разшири действието на програма „Ваканция и спорт”, за да може заниманията на учениците със спорт през 2008 г. да се реализират не само през ваканционните дни, а в свободното от учебни занимания време. Основната цел на програмата е създаване на условия и възможности за участие на децата в спортни

Възможности за кандидатстване - ОП "РЧР" 2007-2013

На 30 юли 2007 г. Министерството на образованието и науката стартира проект BG051PO001/07/4.2-01 „Да направим училището привлекателно за младоте хора”. Програмата е отворена и за читалищата, като структури които предлагат извънкласни занимания за деца и ученици. Бенефициенти по Приоритетните направления на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, за които отговаря Министерство на

Еврофондове - Оперативни програми

Участието на България в Структурните фондове на Европейския съюз ще допринесе за ограничаване на различията в икономическото и социално развитие между отделните региони в България и между България и останалите страни-членки на ЕС. България има възможност да ползва средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд (КФ) на ЕС за развитие на инфраструктура, инвестиции в създаване на работни места,

Програма "Европа за гражданите" (2007-2013 г.)

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА „КУЛТУРА” НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ПРОГРАМА "ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ" (2007 - 2013) Европейска година на междукултурния диалог 2008 Открита покана за представяне на предложения         Генерална Дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия отправя открита покана за представяне на предложения за

Нов проект на НФ "Култура"

Национален фонд "Култура" обявява конкурс за финансиране на проучването, опазването и популяризирането на традиционната българска култура и фолклор Формуляри за кандидатстване в електронен вид и общите условия на проекта  могат да бъдат изтеглени от тук Документите за участие в конкурса, в три екземпляра, се депозират до 10.09.2007 г. (понеделник) в "Евро-Български културен център” София,

Проект на ЦОИДУЕМ

Центърът за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ към Министерството на образованието, на основание   чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника на Центъра обявява конкурсна процедура за набиране на проекти в изпълнение на следните Програми: Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства . 1.1.

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 назад