Програми / Проекти

Размер на шрифта: a |a |a|
Публикуване на актуални информация за действащи програми и възможности за кандидатстване по различен  тип проекти.

 

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 назад

Фонд за подкрепа на НПО

Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) в партньорство с Фондация "Екообщност" обявиха първа покана за набиране на предложения за проекти в рамките на Фонд за подкрепа на НПО 2008-2010 г., по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.   Целта на Фонда е да подпомогне развитието на гражданското общество в България, чрез подкрепа на проекти в следните приоритетни

Центърът за образователна интеграция приема проекти

Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.   1. Проекти, насочени към подпомагане на процеса на десегрегация и последваща интеграция; 2. Проекти, насочени към адаптацията на деца и ученици в детските градини и началните училища, за които българският език не е майчин.    Максимална стойност на един проект - 18 500 лева   

Български фонд за жените приема проекти

Български фонд за жените обявява конкурс за финансиране на проекти, които формират трайни културни, хранителни и спортни навици в живота на младите момичета и жени. Целта на програмата е да се развият нов тип нагласи и поведенчески модели, които да утвърждават моделът за здраве и красота като едно цяло.   В конкурса могат да участват младежки организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с

Национален проект "КЪЩА"

Българският Национален проект в рамките на Европейската годината на междукултурния диалог е наречен „КЪЩА” като символ на обединението, стремежа към диалог и толерантност в мултиетническото общество. От векове в България мирно и толерантно един към друг живеят българи, гърци, турци, евреи, арменци, цигани, делят радости и скърби, ежедневни грижи и празнични приготовления. В добре организираната

Допълваща субсидия за народните читалища

  На основание чл.5, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерството на културата, чл.90 от Постановление № 15 на Министерския съвет от 2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г. и  чл. 3 на Правила за подпомагане дейността на народните читалища по реда на чл.90 от Постановление № 15 на Министерския съвет от 2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008

Попълване на библиотечните фондове

  „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”   На основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от ЗЗРК и чл. 11, ал. 2 от Правилата за реализиране на проекти за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” и Заповед № РД 09-141/

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 назад