Правила за дейността на ОСПКМ

Размер на шрифта: a |a |a|
ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА КУЛТУРНОТО МНОГООБРАЗИЕ
Раздел 1
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. СТАТУТ И ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА
Чл. 1. С правилата се уреждат дейността и организацията на Обществения съвет по проблемите на културното многообразие.
Чл. 2. Съветът е експертно-консултативен орган на министъра на културата по проблемите на културното многообразие.
Чл.  3.  Съветът осъществява следните функции:
- обсъжда важни и актуални въпроси, свързани   с проблемите на културното многообразие;
- изразява мнение и дава препоръки по въпросите по т. 1 пред ръководството на Министерството на културата;
- разглежда и прави предложения по проекти и нормативни актове в областта на културното многообразие;
- изразява мнения в случаи, когато определени произведения на изкуството и културата накърняват добрите нрави и морал, открито проповядват насилие, порнография, расова, религиозна и национална нетърпимост или застрашават развитието на подрастващите;
изразява мнения и дава препоръки, свързани със съхраняването и насърчаването на културата на етническите групи и създаването на подходящи условия за изразяване на културната и  езиковата им самобитност, както и с пълноправното им интегриране в гражданското общество.
Чл. 4 (1) Съветът се назначава със заповед на министъра на културата за срок от 2 (две) години и се състои от членове, председател, заместник-председател и секретар.
(2) Директорът на дирекция “Регионални културни дейности” на Министерството на културата е по право член на съвета.
(3).Дейността на съвета се обслужва от дирекция “Регионални културни дейности” на Министерство на културата.

 
Раздел ІІ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СЪВЕТА
Чл. 5. (1) Заседанията на съвета се свикват най-малко веднъж на 3 (три) месеца от неговия председател, а в негово отсъствие от – заместник-председатели или по искане на половината от членовете му.
(2) Съветът може да бъде свикан и при необходимост от неговия председател, а в негово отсъствие от – заместник-председатели.
(3) Заседанията на съвета се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се взимат с консенсус.
                
Чл. 6. Дневният ред на заседанията на съвета се изготвя от дирекция “Регионални културни дейности” и се изпраща на членовете му най-малко 5 (пет) работни дни преди деня на заседанието.
Чл. 7. За проведените заседания на съвета се съставя протокол и решения, които се подписват от присъствалите членове.
Чл. 8. При необосновано отсъствие на член на съвета на повече от 2 (две) редовни заседания председателстващия може да направи предложения до министъра на културата за неговата смяна.
Чл. 9. По покана на председателя, в заседанията на съвета могат да участват експерти в областта на културната интеграция, представители на местната власт и обществените медии.

Настоящите Правила за дейността на Обществения съвет по проблемите на културното многообразие са утвърдени от Министъра на културата, със Заповед № РД-09-393/11.07.2007 г.