Състав на Националния съвет

Състав на Националния съвет - заповед № РД 09-94/21.02.2014 г.

Със Заповед на Министъра на културата е утвърден състава на Националния съвет по читалищно дело. Същият е създадев в съответствие с  чл. 5 от Закона за народните читалища   З А П О В Е Д   № .РД09-94/21.02.2014 г.                 На основание  чл. 5, ал. 1 от Закона за народните читалища   Н А Р Е Ж Д А М:     1. Назначавам Национален съвет по читалищно