Училища по изкуствата и по културата

Размер на шрифта: a |a |a|
Училищата по изкуствата и училищата по културата са неделима част от културно-историческото развитие на страната и имат свое значимо място в образователната система на България. Тези училища съчетават дейността на учебни заведения с функцията на художествено-творчески културни средища. Училищата към Министерството на културата имат своя специфика, която им отрежда статут на културни институти с основно предназначение да осигуря­ват професионална подготовка и обучение. В областта на изкуствата и културата, на основание на чл. 13 от Закона за закрила и развитие на културата, Министерството на културата е орган на Министерския съвет за определяне и формиране на българската културна политика и затова е напълно естествено ме­тодическото ръководство на училищата по изкуствата и по културата да се осъ­ществява от него.

 

Училищата са разположени сравнително пропорционално на територията на страната, като една част са в големи градове, а други са в региони със силни и съхранени традиции в съответната област. Повечето от училищата по изкуст­вата се намират в райони, където има сходни културни институти и традиции, а също така и потребност от такива специалисти.
  
Обучението в училищата по изкуствата се провежда по учебни планове и програми, които са съобразени със съвременните тенденции за развитие на от­делните изкуства, с потребностите на националните културни институти и на българската култура. Училищата по изкуствата и по културата участват в основни за страна­та ни културни процеси, свързани с развитието на определени потребности на духовния живот. Училищата успешно се вписват в културната панорама на страната. Учениците имат забележителни изяви у нас и в чужбина, участия в концерти, спектакли и изложби, множество награди от национални и международни конкурси, успешни участия в международни проекти, които издигат престижа на българската образователна система. Учениците се включват в реализирането на творчески проекти съвместно с културните институти. Много са стипендиантите на Министерството на културата, на Национален фонд "Култура", както и на наши и международни неправителствени организации. Учебно-творческият процес се осъществява от изтъкнати педагози, спе­циалисти и дейци, които в голяма степен определят облика на днешната българс­ка култура. Преподавателите и учениците от училищата по изкуствата са част от художествено-творческия капитал на нацията. Възпитаниците работят в множество културни организации и институти в страната - опери и оркестри, издателства, библиотеки и музеи, галерии и читалища, школи по изкуствата и театри, танцови състави, хорове и ансамбли. Реализират се като художници, дизайнери, фотографи в медии - вестници, радиостанции, телевизии, киноиндустрия, рекламни къщи, в дейностите, свързани с производството и разпространението на културни продукти, както и в откри­ти собствени ателиета и фирми. Част от възпитаниците на училищата са изтъкнати творци и преподава­тели във Висши учебни заведения у нас, в Европа и САЩ. Техните първи стъпки по творческия път са започнали е училищата по изкуствата и по културата в България.
  
Системата на училищата по изкуствата и по културата обхваща общо 23 училища, отличаващи се със своята специфика. Възпитаниците на училищата по изкуствата получават професионална квалификация по професии в областта на музикалното, танцовото и художественото изкуство, полиграфията и фотографията, а учениците от училищата по културата - профилирана подготовка по дребни и съвременни езици и култури.


 

Списък на училищата по изкуствата и по културата

НАЦИОНАЛНО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ “Л. ПИПКОВ” Директор: Милка Колева Митева Cофия, 1504, ул. “Оборище“ N17 тел.: 946-30-38, 943-00-03, факс: 846-33-38 e-mail: NMU@tea.bg http://nationalmusicschool.hit.bg/komposizija.htm НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО - София Директор: Мариана Йорданова Денева София 1113, ул.”Шипченски проход”N 48 сл.тел.:873-29-46, факс: 873-48-23, канцелария  и пропуск: 873-62-87 e-mail: nuti@scool-bg.com НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО

Закрила на деца с изявени дарби

Насърчаването на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби е на основание Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта, обн. ДВ бр. 111, 2003 г., изм. ДВ бр. 51, 2005 г., изм. ДВ бр. 14, 2006 г., изм. ДВ бр. 37, 2006 г.   Специалната закрила на деца  с изявени дарби включва: - мерки за насърчаване на творческите, научните